JOGI HÁTTÉR


Jogi nyilatkozat:

A program által - a rögzített tankolás adatokból - létrehozott lista a 2003. évi CXXVII. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló Törvény 2010. évi CXXIII. törvényben kiegészített 57/C. § alapján alkalmas kereskedelmi gázolaj után történő jövedéki adó visszaigénylésre!

A törvény szövegének ide vonatkozó paragrafusai:

7. § 51. kereskedelmi gázolaj: az 52. § (1) bekezdés d) pontja alá tartozó gázolaj, amelyet
 a) ellenszolgáltatás fejében vagy saját költségre kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló, legalább 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművel vagy nyerges járműszerelvénnyel (nyerges vontatóval) végzett közúti árufuvarozáshoz, vagy
 b) akár menetrendszerű, akár nem menetrendszerű forgalomban, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott M2 vagy M3 kategóriába tartozó gépjárművel végzett személyszállításhoz használnak fel.

57/C. § (1) A beszerzéskor megfizetett adóból
 a) az üzemanyagtöltő-állomáson forgalmi rendszámra szóló üzemanyagkártyával megvásárolt,
 b) a (2) bekezdés szerinti adó-visszaigénylésre jogosult magyarországi telephelyén üzemanyag-tárolásra rendszeresített - a tankolt mennyiséget rendszámonként, valamint a tankoló jármű kilométeróra állását rögzítő - üzemanyag-tankoló automatával ellátott üzemanyagtartályból elektronikus mérőeszközön keresztül betöltött kereskedelmi gázolaj után literenként 6,50 Ft visszaigényelhető.
 (2) Az (1) bekezdés szerinti adó-visszaigénylésre - figyelemmel a (3) bekezdés rendelkezésére is - a 7. § 51. pontjában meghatározott gépjármű vagy nyerges járműszerelvény (a továbbiakban együtt: kereskedelmi jármű) vámhatóság által e célból nyilvántartásba vett üzembentartója, illetve - bérelt kereskedelmi jármű esetében - bérbe vevője jogosult. A jogosult a nyilvántartásba vétel iráni kérelmet az adóvisszaigénylési jogosultság első ízben történő érvényesítése előtt legalább 30 nappal köteles benyújtani a vámhatósághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a jogosult adószámát, valamint képviselője természetes személyazonosító adatait, személyazonosításra alkalmas okmányának számát. A jogosult a vámhatóság által nyilvántartásba vett adatok változását haladéktalanul köteles a vámhatósághoz bejelenteni.
 (3) A belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem rendelkező, kereskedelmi járművet üzemeltető személy esetében e § rendelkezése a más tagállamban vagy EFTA-országban (azaz Norvégiában, Svájcban, Liechtensteinben vagy Izlandon) regisztrált és ott kiadott nemzetközi fuvarozási engedéllyel rendelkező személyre alkalmazható.
 (4) Az adó-visszaigénylési jog
  a) az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben az adó-visszaigénylésre jogosult által megvásárolt gázolaj beszerzéséről a kereskedelmi jármű forgalmi rendszámát és kilométeróra állását is tartalmazó számla birtokában, illetve
  b) az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben a telephelyen történt tankolásokat dátum, mennyiség, forgalmi rendszám, kereskedelmi jármű kilométeróra állását részletező kimutatással dokumentálva érvényesíthető.
 (5) Az adó-visszaigénylési jog a vásárlás, illetve a telephelyen történt tankolás napján keletkezik, és legfeljebb a vásárlás, illetve a telephelyen történt tankolás hónapját követő 12 hónapon belül érvényesíthető.
 (6) Az adó-visszaigénylésre jogosult az adó-visszaigénylést - a 48. § (13) bekezdésében foglaltaktól eltérően - választása szerint az adott évre vonatkozóan
  a) évente, legkorábban a tárgyévet követő év január hónapjának 20. napjától, vagy
  b) negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától igényelheti.

A törvény teljes szövege megtekinthető itt..

Hitelesítés


Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy a jelenlegi jogszabályi előírások nem teszik kötelezővé a kimérő szerkezet hitelesítését, ezért a termékeinket beállítva (bekalibrálva) értékesítjük és szállítjuk, de mérési pontosságuk alapján nincs akadálya a hitelesítésnek!Teherautó